Munnu ha statu e munnu è (1)

- Viniti, viniti, sintiti chi vriogna! (2)
Vi cuntu chi successi ni la Spagna.
Nu’ sacciu propriu, d’unni accuminciari:
masculi o fimmini, ora si ponnu maritari.

- Ma chi è ‘sta nuvità! Chi ni sta dicennu!
D’accussì ha statu sempri ni ‘stu munnu.
- No, allura bonu nu’ mi sappi spiari,
masculi cu masculi si ponnu maritari.

- Comu! Ni ‘sta terra di Diu timurusa,
chi ven’a diri ‘sta cosa vriugnusa!
- Pinzina u Papa, pari essiri siddriatu (3)
e pi currivu, cchiù spagnolu ‘un ha parlatu.

- U munnu sta jennu tuttu a scatafasciu! (4)
Ah comu finisci, si jemu di ‘stu passu?
- Nu’ vi scannaliati, ca propriu nenti c’è,
ca munnu ha statu e sempri munnu è.

U sapiti ca ci sunnu fimmini ‘ncavaddruti (5)
e masculi, p’ accussì diri, ‘nfallittatiti .(6)
U zi’ Nardu, già ‘na vota, nu cuntà,
ci sunnu: omini, uminicchi e quacquaraquà.

Mischini, puru iddri hannu l’armuzza, (7)
lassamuli stari tranquilli a so’ casuzza,
i’ sugnu rispittusu d’idrri, pi bona crianza,
ma hann’a stari luntan’un parmu da me panza.

  Note.   (1)Mondo. (2)Vergogna. (3)Triste. (4)In rovina. (5) Come cavalli.
(6) Che portano “a falletta”   (la gonna). (7) Hanno diritto (lett.” hanno l’anima”)
.IMMIRUTIHOME