Music Off/On

Giustizia

 

...e ora genti, sintitistantru fattu novu,

 successu a Napuli, o Castel dell’Ovu”;

 e si m’addumannati pi sapiri quannu,

fu a tempu du secunnu re Firdinannu.

 

Stu re arriciv́na grazia; pa cuntintizza,

 mannà un bravu judici ni ‘sta furtizza,

a rifari ‘u processu a tutti ‘ddri carzarati:

 vidiri quantu nni putivanu essiri graziati.

 

A unu a unu, ognunu vinni chiamatu,

 e ognununnuccenti s’avia dichiaratu;

sulu unu si dichirà reu: un picciutteddru

c’avia arristatu sulu, poviru e urfaneddru.

 

Quannu po’u judici fiń di li ‘ntirrugari,

 s’arritirà, ni so stanzi, pi putiri delibirari.

 Appressu, chiamà tutti quanti a riunioni,

 pi farici sapiri, finarmenti, ‘i so ‘ntinzioni:

 

«Siti tutti ‘nnuccenti; tranni stu picciottu,

ca iddru stessu si dichiara essiri galiottu,

 e vistu c’avia arrubbatu un tozzu ’i pani,

 ordinu di livari subitu ‘i catini di so mani

 

e darici un postu dunni jiri a travagliari,

pi putirisi onestamenti ‘u pani scuttari.

‘N quantu a vantri, pa vostra sicurizza:

 siti tutti ospiti du re... ni ‘sta furtizza

(Pino Bullara)

 


Home


Index immiruti


Glossario