'A furmicula di ‘sti tempi

 

«Sugnu ‘na furmicula di ‘sta ginirazioni,

me matri sappi darimi 'na bona 'ducazioni:

rispittari, accucchiari, a bonu travagliari;

accussì, ‘e me figli appi saputu educari.

 

Certu, me catananna ‘un fici beddra figura!

A cicala, ci 'a putiva dari tecchia di virdura!

Ma chi vuliti! Pi cu va sempri a travagliari,

ci veni forti, ‘na lagnusuna, putiri aiutari.

 

Mischina! 'A stati, a travagliari la passava,

però o vernu, 'u frummentu si mangiava;

mentri ‘a Cicala, ca a cantari sempri iva,

di mmernu, senza nenti, la fami po’pativa.

 

Ora, però ‘u munnu va a test’appuzzuni,

un si sapi cchiù: cu è massaru e cu è lagnusuni.

'A niputi da Cicala va sempri a cantari:

di ‘na casa discografica si fici scritturari.

 

Affaccia a televisioni, si gira tutt’u munnu,

havi un partafogliu ca pari essiri senza funnu.

Si la viditi, havi li gargi, chiatti e grassi,

mentri i'... mancu li sordi pi pagarimi li tassi.»

 

  
 

Pagine di filologia  siciliana

Glossario

Favole


HOME