Qualche verso in siciliano


L’euru


«Salutamu, ‘mpari Turiddru, comu stamu?»
«Saluti a vu’, masciu Giurlannu, cca tiramu;
i’ staju bonu e nu’ mi pozzu lamintari,
meglio ‘accussì nun si po propriu stari.»

«Sugnu cuntentu ca nu’ vi lamintati,
ma cu chist’euru comu vi truvati?»
«Ma chi va diri? Pi mia nenti ha cangiatu,
u postu ‘e milli liri, l’euru ha pigliatu.»

«No, masciu Giurlannu, bisogna sapiri
ca un euru è quasi quasi du mila liri.»
«Ma chi è? Chi mi stati ‘mpapucchiannu!?
Un euru è milli liri vi staju dicennu:

Un chilu ‘i puma o pira, un mazzu ‘i giri,
ora sunnu un euru, prima eranu milli liri;
‘na carta d’ova, millecincucentu liri si cunta,
ora però, sunnu propriu un euru e cinquanta.»

«Caru compari, m’aviti propriu cumminciutu,
ora, ‘stu cuntu ‘u capivu grazii o vostru aiutu.
Ma, du me stipendiu, vu’ ca sapiti ‘a verità,
cu mi l’av’ a dari a mia l’antra mità?»

(Pino Bullara)


IMMIRUTIHOME