'U corbu mascaratu

 

Comu tutti sapemu, Giovi fici ogni tipu d'armaru:

'u corbu, l'aquila,'u porcu,'u cane... 'u lupu mannaru.

Cu 'i culura di l'Arca di Nué ji a pittari l'anceddri,

picchì, fra tutti l'armari, li vonzi fari culurati e beddri.

 

Ma pi sfurtuna, quannu propriu du corbu juncì l'ura,

mancu a dillu, avianu finutu tutti quanti li culura.

Allura l'anceddru, 'un putennu cchiù essiri pittatu,

nivuru comu 'u cravuni, si nni ji tuttu affungiatu .

 

Arrimischiannu na munnizza, ca avianu ittatu,

vitti ca c'era un saccu di pinni abbannunatu.

'U corbu li piglià e si l'assiddriì a una a una,

'i cchiù beddri li misi di ncoddru a so pirsuna.

 

L'anceddri vidennnu 'stu magnificu armaru,

si misiru d'accordu e tutti quanti re 'u numinaru

Ma quannnu fu 'u jornu du 'ncurunamentu,

ntempu d'un nenti si misi a shushari 'u ventu.

 

Li farsi pinni, allura, a una a una si nni vularu,

e 'u so culuri nivuru li pinni veri arripigliaru.

L'anceddri, accussì, assicutaru 'stu 'mbrugliuni,

ca da vriogna addivintà russu comu un muluni.

 

Canusciu un tiziu senza russuri né dignità,

ca addivintà capo di tutta 'na comunità.

Pi chiddru ca nun è si voli fari passari,

ma 'a fini du corbu prima o po' va a fari.

 

"Si cunta e si dice: 'na vota c'era...

e si non è favola finta è favola vera!"

(Pino Bullara)

 Favole


HOME