Music on/off

Bruno

 

Deo no cherìa finire in su giornale!

E nemancu in sa televisione!

Cherìa solu una vida de animale:

unu orsu liberu, cun determinatzione

 

montes e baddes girende, solu solu;

no fini differentes abba, chelu, terra,

siat in su Trentinu o in su Tirolu

siat in s’Austria o in sa ‘irde Baviera.

 

Calchi erveghe apo tentu o feridu:

fit sa netzessidade ‘e manigare!

Omine, ma a tie mai t’apo pessighidu:

da tie atesu chircaìa de ‘istare.

 

Poi carchi cosa fruscende in su ‘entu

a cando intendo, tremendu, unu dolore:

tzessat sa vida mia in d’unu mamentu,

si frimat gai tott’in d’una su coro.

 

D’esser’ ecologistas bois creìdes,

solu ca s’arga pro sorte bois partides,

ma solu opportunistas mi parides:

ca sa natura no la cumprendides!

 

‘Eo puru tenìa diritu de vida,

non fìo pedende nudd’ ‘e eccetzionale.

Però como, chi cust’avventura est finida,

narami, omine, chie est aberu s’animale?

 

( Traduzione in logudorese di Irene Baule

del testo originale “ Bruno” di Pino Bullara)

 

Bruno

HOME