'A vita di l'omu
Music Off/On

                                                                (A Vincenzo)

 

                                                               Chistu fattu  mu dissi 'n amicu,

                                                              ora sintiti vantri, comu i' vu dicu.*

 

'A vita di l'omu.


 


Diu crià l'armari, po' c'un pezz'i crita

fici l'omu, a so 'mmagini, cu i so ita.

"Sestu jornu".  E finì di fari 'u munnu.

Po' chiamà tutti quanti 'ntunnu, 'ntunnu.

 


«Tu si sceccu, dissi,  ti tocca travagliari,

ascuntari; sissant'anni tu ha campari.»

«Tutti chist'anni di travagliu e di suduri!

Fammi campari sulu vint'anni, o Signuri!»

 

Accussì arrispunnì 'u sceccu, seriu, seriu.

«S'è  chistu ca vo'...  sia fatto 'u to disideriu.

Tu si sceccu, dissi Diu,  ti tocca travagliari,

ascuntari;  vint'anni tu ha campari.»

 


«Tu si cani, dissi Diu, 'a casa ha guardari,

sulu ha stari; vint' anni tu ha campari.»

«Tutti chist'anni sulu e cu 'stu pisu 'ranni!

Ah Signuri! Fammi moriri a deci anni .»

 

Addumannà 'u cane, comu fussi vastuniatu.

«Accusì sia. 'U to disideriu veni accuntitatu.

Tu si cani, dissi Diu, 'a casa ha guardari,

sulu ha stari;  deci anni tu ha campari.»

 


«Tu si scimia, dissi Diu, arridiri ha fari ,

cca e drà ha santari; vint'anni tu ha campari.»

«Tutti questi anni sputtuta e di santari!

Ah Signuri! Sulu deci anni fammi stari!»

 

 

Arrispunnì 'a scimia, ca facci calata.

«E sia. Tu, videmma, veni accuntitata.

Tu si scimia, dissi Diu, arridiri ha fari,

cca e drà ha santari; deci anni tu ha stari.»

 


«Tu si omu, cu 'ntelligenza movi li ita,

tu cumanni; vent'anni dura  'a to vita.»

«Accussì picca! »Dissi l'omu arrisintutu.

«Dunami l'anni ca l'antri 'un hannu vulutu.»

 

Arrispunnì l'omu a Diu, senza russuri.

«E sia chiddru ca vo', ci dissi 'u Signuri.

Tu si omu, cu 'ntelligenza movi li ita,

tu cumanni, ottant'anni dura 'a to vita.»

 

 


Ora,  accussì è fatta la vita di la genti:

pi vint'anni, 'na vita d'omu veramenti;

pi quaranta, 'na vita di sceccu issaru, (1)

pi purtari intra, un tozzu di pani amaru;

 


po' l'omu è un cani sulu, pi deci anni,

a guardari 'na casa  vacanti e 'ranni;

quannu i niputeddri accumincianu arrivari,

comu 'na scimia, cu iddri si metti a jucari;

 


e quannu addiventa 'nzallanutu e malatu,

d'ognunu accumincia a essiri abbannunatu:

ora ni 'sta casa, ora ni chiddra campa...

finu a quannu Diu 'un si l'arricampa.

 

(Pino Bullara)

 

* Rielaborazione della favola di Esopo:

" Il cavallo, il bue, il cane e l'uomo."

(1) Asino addetto alla macina e
al trasporto delle pietre di gesso.
HOME