'U vistitu


Music On/Off

 

'U vistitu

 

Il vestito

Senti, senti: "Ni l'amicu e nu parenti,
'un ci accattari e 'un ci vinniri nenti."

Chistu è 'u cunsigliu ca ti vogliu dari,
si i guai di Turiddru 'un vo' passari.

Turiddru
, un vistitu novu s'avia a fari,

ca so figlia Mariuzza si vuliva maritari.

Va ni so cumpari Caliddru 'u custureri

ca avia 'a putia allatu o so scaccheri.

 

Data l'amicizia, macu 'u prezzu arristaru.

Passava 'u  tempu... e mancu lu pruvaru.

Quannu ci 'u cunsignà, tuttu ci difittava:

'na spaddra ci scinniva, una ci acchianava.

 

Iah nenti è! 'Sta spaddra, purtatila calata,

e l'antra la riiti tecchia, 'sta gammiglia tirata,

e l'antra tutta vascia, 'a bunaca aperta la tiniti

e di sicuru un gran baruni o fistinu pariti.

 

Turiddru, accussì cumminatu j' a sta festa.

'I genti, ammeci di taliari 'a zita e 'a so vesta,

taliavanu tutti propriu 'ddru poviru Turiddru,

ca accussì fattu, pariva scacciatu e curtuliddru.

 

- Poviru mischinu! Com'è malu cumminatu!

- Nun mu ricurdava ca era accussì sciancatu!

- Però, c'è 'na cosa ca è priva di difettu:

havi un vistitu ca ci sta propriu pirfettu !

(Pino Bullara)

 

 

 


HOME