Music On/Off

Priputenza

Priputenza

 

«'U rispettu è misuratu,

cu lu porta l'avi purtatu.»

 

C’era ‘na vota un re tantu stimatu,

ca li so figli bonu avia educatu .

Un jornu li chiamà pi ci parlari,

e ‘stu discursu ci vonzi iri a fari:

 

«A tia ca si' di prima genitura,

ti lassu li tirrena di la chianura;

a tia ca si' di l’urtima cuvata,

ti dugnu li tirrena di la muntata,

 

a vantri du' ca siti fimmineddri,

vi lassu comu robba i me casteddri. »

Quannu fu l’ura ca l’avia a lassari,

a tutti ci arriurdà d'un si sciarriari.

 

Appressu, i figli tinniru cunvegnu,

pi vidiri comu  spartiri  'stu regnu.

Appena accuminciaru  a riunioni,

'u cchiù ‘ranni fici ‘sta discussioni:

 

«Chistu mu pigliu... ca è me pi drittu,

chistu lu vogliu... ca sugnu strittu,

chistu mi tocca ... pi m’allargari,

chistu mu dati...  pi putiri murari.»

 

Pinzannu o patri e li paroli arriurdati,

p‘un si sciarriari tutti l’antri frati,

tutt'a robba ci vonziru lassari;

però, ‘un 'u eru cchiù  a circari.

 

'Stu frati  sintennusi abbannunatu,

arriprinnì 'i frati c’avia ‘mbrugliatu,

pritinnennu pi forza: amuri e rispettu.

Ci dissiru tutti, du funnu du pettu:

 

«Tutt’i cosi vulisti cu priputenza,

tutt’i cosi ti lassammu pi rivirenza,

e ti pigliasti tuttu, comu ‘na manna,

ma ricordati ca o cori ‘un si cumanna!»

 

Si cunta e si dici: " ‘na vota c’era..."

e s’un è storia finta... è storia vera.

                     (Pino Bullara)

 

 

IMMIRUTI

HOME