Music Off/OnLonga vita a Niruni!

 

Si cunta ca Niruni era diffidenti

e pi sapiri zoccu pinzava ‘a genti,

di poviru vecchiu si vistiva

e pi strati e taverni si nni iva.

 

Ognunu, di sicuru, lu sparlava;

suluna vicchiareddra lu osannava

e gridava forti cu tuttu ‘u shatuni:

«Longa vita a l’imperaturi Niruni

 

Niruni si ci avvicinà pi ci parlari:

sapiri ‘u veru o si stava a schirzari.

«C’era Tiberiu, ci dissi ‘a vecchia,

e nun mi piaciva mancu tecchia.

 

Po’ vinniddru pazzu du scarpareddru(1)

e doppudrru tintu du zuppareddru.(2)

Ah quannu si nni va ‘stu malacunnutta,

di certu, n’aspetta ‘na sorti cchiù brutta!»

(1) Caligola, detto così perché portava le calighe,

sorta di scarpe militari.

(2) Claudio, il cui nome vuol dire, appunto, zoppo.HOME