Stefanu Cuppularu

 

«Com'eranu puliti misi na carruzzeddra!

A nica, ca cuppuliddra, era troppu beddra!

I cchiù grossi e 'ranni mi currivanu davanti,

ma i' vuliva beniri propriu a tutti quanti.

 

Chiddri nicareddri mi firrianu 'ntunnu 'ntunnu,

nuddru era cchiù cuntentu di mia, ni 'stu munnu.

Un tozzu 'i pani, 'u truvava 'n tutti i vaneddri,

m'abbastava pi sfamari a mia e i me cagnuleddri.

 

Chista era la me vita. Nun appi ma' pritinzioni.

A tutti purtavu rispettu e avia tanta  'ducazioni.

A mia però, mi piaciva stari cu i me cani:

eranu cchiù amurusi iddri, ca no 'i cristiani.»

 

                                   (Pino Bullara)

  

Pagine di filologia  siciliana

Glossario

Vaneddri e curtiglia


HOME