Nené

('U sagristanu)

 

«C'è cu crisci e addiventa  'ranni,

e c'è cu resta nicu di ciriveddru;

pi mia passavanu jorna e anni,

ma arristavu sempri nicareddru.

 

'A chiesa a' Matrici era sagristanu,

e faciva 'u me misteri cu divuzioni.

Tutti mi chiamavanu: "Nené 'u nanu",

senza rispettu e senza 'ducazioni.

 

Da Matrici o Carminu mi mannaru,

picchì o parrinu 'un ci faciva simpatia:

un jornu a chiesa 'na bumma ittaru

e l'arcipreti  'ncullà propriu a mia.

 

Finivu 'n pretura, luntanu di Missi.

'U judici, cu marteddru 'npugnu:

«L'imputato si alzi!» A mia dissi,

e i' ci arrispunnivu: «Susutu sugnu!»

 

"Aria netta, si sapi, nun temi tronu."

A fini, 'u judici mi dichirà nnuccenti,

o parrinu 'u pirdunavu, pi essiri bonu,

ma chistu ristà ni so cummincimenti.

 

Avia 'na 'atta ca era babba e rifarda.

Ci diciva: "Si fissa e nenti capisci."

Si ci dava cincumila liri e 'na sarda:

mi lassava 'i sordi e si mangiava 'u pisci!»

                                 (Pino Bullara)

 

Pagine di filologia  siciliana

Glossario

Vaneddri e curtiglia


HOME