Music On/Off

 

(Al signor Di Sciacca)                                                           

Me nannu...

putiaru a cridenza.

 

Chi cori 'ranni chi avìa me nannu, 

'u vaju dicennu sicutivu e tuttu l'annu.

Era forti, bebbru, pulitu e valurusu,

ma 'nanzituttu, era un omu ginirusu.

 

A tutti rispittava, a cuegghè* ajutava,

pi tutti  'na parola di cunortu truvava;

era veranenti un omu bravu e caru,

ma pi sfurtuna so,  faciva 'u putiaru.

 

Viniva, cu facci stritta, 'a zia Cuncetta,

e si pigliava ogni cosa facennu detta.

Salutava 'u zi'  Turiddru: "Comu semu?"

E accatava a robba a "po' ni videmu".

 

O vernu si vinniva  a tutti a cridenza,

pi amuri e  carità o  pi binivulenza.

Veniva 'a stati, cu 'u misi di giugnu,

e tutti  accattavanu a "po' ti dugnu".

 

Cu tanta robba, c'avia me nannu,

campava  mort'i fani tuttu l'annu!

Cu tanta pruprità, si truvà cu nenti,

e fu abbannunatu di tutti 'i so parenti.

 

"Me nannu, pi fari cridenza,

persi l'amici e puru la vilanza.

Ma i' ca giustu vogliu travagliari,

cu voli 'a robba...  mi l'av'a pagari".

(Pino Bullara)

 

*Cuegghè= Chiunque (da "cu è è")

Pagine di filologia  siciliana

Glossario

Vaneddri e curtiglia


HOME