A casa du currivu.

 

C' na casa a Petralia

ca tutta a genti la talia.

na casa stritta stritta,

di li pedi a la suffitta.

 

Mancu un tavulu ci po stari,

mancu na seggia pi sassittari,

mancu un lettu pi si curcari,

mancu un bagnu pi si lavari.

 

C un finistruni pi saffacciari,

ma a latata darre fa scantari:

nivura ca pici tutta tingiuta,

e o vicinu ci attuppa a viduta.

 

U vicinu un u vuliva fari murari,

picch a distanza avia a rispittari.

Un metru sulu ristava di larghizza,

e pi currivu... la fici di sta fattizza.

 

U currivu tanneglia la vista,

e ti fa fari na cosa di chista.

Perdi lamicu, perdi u rispettu,

nun ha cchi paci n arrizzettu.

 

Diciva me nanna quannera carusu,

e tuttu affungiatu faciva u currivusu:

A mala fimmina e a malu omu,

dunaci locu e stattitinni bonu.

(Pino Bullara)

 

Girotondo


HOME