Music Off/OnPeppi Burduni*
('A cumerdia)
(1)


 

Russa, gialla, virdi, tutta culurata,

quatrata, allungata, ca cuda 'ntrizzata,

di cca e di ddra 'u ventu 'a sbattulia,

'a cumerdia, ncelu, s'annaca e si firria.

 

Com'è beddra! Ma nun c'è  paraguni

ca cumerdia chi faciva Peppi Burduni.

'O chian'o Ca', davanti 'a  porta stava

c'un magliolu di cuttuni c'annacava.

 

Forti, grossu, antu comu 'na muntagna,

sempri sulu, senza ma' 'na cumpagna,

e quannu 'a cumerdia faciva vulari,

comu un picciliddru si mittiva a fari.

 

Antu 'a cumerdia si n'acchianava,

e iddru tuttu cuntentu si nni priava.

Un veru maistru era nu so misteri,

sì! 'u cchiu bravu di tutt'u quarteri.

 

C'è cu arrinesci comu prufissuri,

cu si fa abbucatu e cu si fa dutturi,

Burduni nun era un professionista,

ma pi fari 'i cumerdi... era 'n artista.

                                 (Pino Bullara)

 

                                 

*Foto di Angelo Bottone.
Bordone: in siciliano come in italiano, il termine indica la trave o il bastone.
Riferito a persone, si mette in evidenza la forza, spesso in contrasto con le capacità logiche.
Riferito alla frutta, sta ad indicarne una qualità che non è riuscita a maturare
e che si presenta apparentemente normale esteriormente, mentre internamente
(parte commestibile) è secca e immangiabile.

 

(1) Aquilone (da cometa).

 Vaneddri e curtiglia


HOME